โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้าง

นายไพทูรย์ คงชนบท
พนักงานสถานที่

นายสีทา สุทธิประภา
พนักงานสถานที่

นางสาวชลธิชา บำรุงรัตน์
พนักงานสถานที่

นางสางอรสา ศรีนิล
พนักงานสถานทั่วไป

นางสาววาชินี กำลังว่อง
พี่เลี้ยง

นางกฤษณา เถื่อนเกิด
พี่เลี้ยง

นางสาวสุพรรษา อ้นทา
พี่เลี้ยง

นางสาวบุษราคัม สะรุโณ
พี่เลี้ยง