โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางประภัสสร ขุนสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางมาลี รอดผดุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอนงนาฏ พรมสากัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวประภัสสร ภูทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1