โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางสาวอภิษฎี ศศิวรรณพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายธงชัย เผือกเทศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวฐิตารีย์ ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพิชญ์สินี พระสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4