โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๐/๒ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐ เป็นที่ดินของวัดธรรมาภิรตาราม มีเนื้อที่  ๓๑๐ ตารางวา
          เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  ๑๖พฤษภาคม  ๒๔๗๖ เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลสามเสนใน๒
(วัดสะพานสูง) ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม สังกัดกรมสามัญศึกษา
          วันที่ ๑เมษายน  ๒๕๐๖โอนมาสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ กองการศึกษา ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมาภิรตาราม แขวงพญาไท
          วันที่  ๒๘พฤษภาคม  ๒๕๑๓โอนมาสังกัดเขตดุสิต ตามคำสั่งคณะปฏิวัติ วันที่ ๒๖ธันวาคม ๒๕๑๔ สังกัดนครหลวงกรุงเทพ และโดยคำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๓๓๕ เป็นกรุงเทพมหานคร 

           ปัจจุบันประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง อาคาร ๑ เป็นอาคาร ๔ ชั้น อาคาร ๒ มี ๔ ชั้น อาคาร ๓ มี ๕ ชั้น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒ มีจำนวนห้องเรียน ๑๖ ห้อง  นักเรียน  ๕๓๙ คน ข้าราชการครู ๒๕ คน  เจ้าพนักงานธุรการ ๑ คน พี่เลี้ยง ๕ คน พนักงานสถานที่ ๓ คนและพนักงานทั่วไป ๑ คน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.46 KB