โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน
ความรู้คู่คุณธรรม

คติพจน์
 สุขา      สงฺฆสฺสสามฺคคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำมาซึ่งความสุข


 ปณิธาน
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม
อยู่ในสังคม  อย่างเป็นปกติสุข
โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน


 คำขวัญ
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
 เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑