โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางสาวพชรกมล เต็มใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปรียนุช สายใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายจรรยากร แก่นภักดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปาณิสรา บุญด้วยลาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5