โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางวาสนา เผ่าพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายวีระวัฒน์ วงศ์สนิทรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายลิขิต กิตต๊ะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6