โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ๑. นายปลั่ง ลายนาค
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๔๘๐
ชื่อ-นามสกุล : ๒. นายเสทื้อน ยมาภัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๔๘๖
ชื่อ-นามสกุล : ๓. นายแฉล้ม วนิชจินดา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๙๑
ชื่อ-นามสกุล : ๔. นางสาวจำปา เติมทอง
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๔๙๑
ชื่อ-นามสกุล : ๕. ขุนชำนาญ ขบวนสอน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๔๙๓
ชื่อ-นามสกุล : ๖. น.ส.จำปา เติมทอง
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๓
ชื่อ-นามสกุล : ๗. นายขจิต สังขโกวิท
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๕๐๒
ชื่อ-นามสกุล : ๘. นางศรีตรัง สุวรรณเพ็ญ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๒ - ๒๕๐๓
ชื่อ-นามสกุล : ๙. นายชำนาญ สรรพานิช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๓ - ๒๕๐๖
ชื่อ-นามสกุล : ๑๐. นางศรีตรัง สุวรรณเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๑๘
ชื่อ-นามสกุล : ๑๑. นายยิ้ม เสือจุ้ย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๗
ชื่อ-นามสกุล : ๑๒. นางระพีร์ พันธุ์หินกรอง
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๒๗
ชื่อ-นามสกุล : ๑๓. นายพายัพ ทัพแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๓๖
ชื่อ-นามสกุล : ๑๔. นางอุปถัมภ์ ยินดีผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : ๑๕. นายเสนีย์ จุลกรานต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : ๑๖. นายไพโรจน์ ทวิชศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๓
ชื่อ-นามสกุล : ๑๗. นางวจี วรรณรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : ๑๘.นางจำเรียง บัวเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๕
ชื่อ-นามสกุล : ๑๙. นางประทีป ประเสริฐสุด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘
ชื่อ-นามสกุล : ๒๐. นายประทีป จุนาพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
ชื่อ-นามสกุล : ๒๑. นางสาวชูใจ วิชัยดิษฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๐
ชื่อ-นามสกุล : ๒๒. นางสาวอัจฉรา กลิ่นขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : ๒๓. นายเริงศักดิ์ ปานทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : ๒๔. นายประยูรศักดิ์ มงคลประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : ๒๕. นางมณีวรรณ ประทุมน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : ๒๖. นางณัฐวดี วิธีธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๘ – 2560
ชื่อ-นามสกุล : ๒๗. นายนวมินท์ อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๖๐ – ปัจจุบัน