โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

๑. ระดับปฐมวัย ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐

๒.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                                                             
มีโครงสร้างเวลาเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  สำนักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ระดับชั้นประถมศึกษา
วิชาพื้นฐาน :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
๑. ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
๒. คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
๕. ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
๗. ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
๘. การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
๙. ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม            
หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
รวมวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐
ชมรม/ชุมนุม ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐  ชั่วโมง/ปี
กิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี
รวมตลอดปีการศึกษา ๑,๒๐๐  ชั่วโมง/ปี
 
 
 
 
 
 
 
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.35 KB